Pre maloletých

 

  • angličtina pre najmenších – zameranie jazykového kurzu je na deti navštevujúce materské školy. Pýtate sa, prečo sa má Vaše dieťa začať učiť angličtinu tak skoro? Dôvodov je viac:

        - Deti sa učia rýchlejšie, efektívnejšie, prirodzenejšie.

        - Deti možno úspešne učiť zážitkovou formou (piesne, rozprávky, hry, ...).

        - Deti vnímajú jazyk ako celok.

        - Deti si oslovujú slovnú zásobu a gramatické javy intuitívne.

        - Deti popri poznatkoch z anglického jazyka zlepšia aj svoje všeobecné komunikačné zručnosti a sociálnu interakciu v kolektíve.

        - Znalosť angličtiny (a viacerých cudzích jazykov) zvyšuje šancu na lepšiu budúcnosť Vašich detí.

  • angličtina pre žiakov zameranie jazykového kurzu pre žiakov navštevujúcich základné školy, rozšírenie učiva. Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými prostriedkami a pomôckami.
  • angličtina pre študentov - zameranie jazykového kurzu pre študentov navštevujúcich stredné školy, rozšírenie učiva. Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými prostriedkami a pomôckami.
  • príprava na maturitnú skúšku naučíš sa zvládať stres počas maturitnej skúšky, pripravíme ťa na testy, sloh i ústnu odpoveď. Všetky materiály sú modelové, kopírujú potreby maturanta a sú úplne ZDARMA.
  • príprava na prijímacie pohovory – príprava na prijímačky na strednú alebo vysokú školu
  • konverzácia – konverzačné témy a diskusia. Ide o najefektívnejšiu formu praktického a dlhodobého osvojenia si anglického jazyka. Výučba je založená na aktívnej komunikácií počas celej hodiny, nenútenom rozširovaní si slovnej zásoby, prirodzenom umiestňovaní nových slovíčok do viet, fráz, kontextov a rôznych situácií, čím dochádza k ľahšiemu pochopeniu slovíčok a slovosledu v anglickom jazyku, a tým k rýchlejšiemu vyskladaniu vety a sebavedomej komunikácií, na zlepšení hovoreného prejavu a dosiahnutí jeho spontánnosti a plynulosti, na správnom použití intonácie, prízvuku, gestikulácie a výslovnosti. Kurz Vás pripraví na komunikáciu v anglickom jazykovom prostredí na vysokej úrovni. Na výber máte konverzačné hodiny s Native Speakerom alebo slovenským lektorom. Hodiny konverzácie sú určené prioritne záujemcom, ktorí ovládajú anglický jazyk aspoň na základnej úrovni.
  • doučovanie – pre žiakov a študentov, ktorí si chcú precvičiť učivo zadané školským zariadením, vylepšiť si známku, či ísť s učivom dopredu
  • individuálne hodiny - Nevychádzate s časom? Hanbíte sa pred ostatnými? Chcete pozornosť lektora venovať len sebe? Tak sú individuálne hodine tým správnym riešením. Dohodnite si čas, tému, učebnice a začnite hneď teraz. Ceny individuálnych hodín nájdete v CENNÍKU.