Všeobecné podmienky vyplývajúce z účasti na výučbe

  1. Predmetom záväznej prihlášky je odplatná výučba poskytovaná vykonávateľom pre objednávateľa, ktorý je identifikovaný uvedenými osobnými údajmi.

 

  1. Výška platby je uvedená v cenníku pre daný školský rok. Platbu je možné uhradiť formou splátok po požiadaní o splátkový kalendár. V takom prípade sa účastník zaväzuje uhradiť splátky riadne a v čase splatnosti. Neuhradenie platby alebo splátky zakladá právo vykonávateľovi pozastaviť objednávateľovi účasť na ďalšom vyučovaní.

 

  1. Platbu je možné uhradiť:     

            - bankovým prevodom, resp. vkladom v prospech účtu SK9809000000005058698977

            - v hotovosti

 

  1. Vykonávateľ si vyhradzuje právo neotvoriť kurz pri nedostatočnom počte záujemcov.

 

  1. Po absolvovaní úvodnej vyučovacej hodiny, následným podpísaním záväznej prihlášky a uhradením kurzovného objednávateľ nemá nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

 

  1. Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom.

 

  1. Objednávateľ kurzu podpisom prihlášky akceptuje tieto podmienky.