Jazykové komunikačné úrovne

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) je dokument, ktorý stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia špecifikovaných kompetencií v jazykovej oblasti. Vznikol na pôde Rady Európy. 

Jednotlivé komunikačné úrovne sú definované nasledovne:

  • základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej člení na  

A1 – fáza objavovania, oboznamovania sa s jazykom  
A2 – počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov  

 

  • mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej člení na

B1 – fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov
B2 – fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciach

 

  • pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na  

C1 – fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom kontexte  
C2 – fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií