Jazykové certifikáty

Po absolvovaní jazykových kurzov môžete absolvovať skúšky medzinárodného charakteru a obdržíte certifikát platný na celom svete. Skúšky sú takzvané "proficiency test"-y, to znamená, že nie sú založené na konkrétnom učive či jazykovom kurze. Svojou tematikou a štruktúrou sa snažia o jednoduchosť: testujú všeobecné jazykové znalosti potrebné na komunikáciu. Hodnotiaci má záujem zistiť Vaše vedomosti, a nie to, čo neviete. Bez ohľadu na to, z akých učebníc ste sa učili doteraz, zistíte, že úlohy sú z bežných situácií, simulujú realitu a sú zaujímavé a príťažlivé.

Uskutočňujeme prípravu na 2 druhy medzinárodných certifikátov – certifikát (ESOL)  Univerzity Cambridge a certifikát City&Guilds.

 

Certifikát Univerzity CAMBRIDGE

Skúšky sa vykonávajú v spolupráci s British Council Bratislava. Pri dostatočnom množstve prihlásených je miestom preskúšania Rim. Sobota.

Skúšky sú rozdelené do dvoch vekových kategórií:

 • skúšky pre deti (od 7 do 12 rokov)
 • skúšky pre študentov a dospelých

 

SKÚŠKY PRE DETI

Skúšky z angličtiny pre deti Young Learner English (YLE) umožňujú malým študentom, ktorých materinským jazykom nie je angličtina, predviesť ich vedomosti z tohto jazyka. Skúšky sú určené deťom od 7 do 12 rokov a ich cieľom je povzbudiť a motivovať deti k štúdiu angličtiny. Nemôže sa stať, že by dieťa skúšku nezvládlo a nedostalo certifikát. Certifikát s vyznačenou mierou úspešnosti odzrkadľujúcou vedomosti dostane každé dieťa, ktoré sa na skúške zúčastní.

Skúšky hodnotia schopnosti porozumieť prečítanému textu, písanie, schopnosť porozumieť počutému textu a verbálny prejav. Pohľad na tieto štyri oblasti poskytne celkový obraz o jazykovej úrovni dieťaťa. Skúškové materiály majú pre deti veľmi príťažlivú formu, obsahujú farebné ilustrácie.

Skúšky pre deti existujú na troch úrovniach – Starters, Movers a Flyers. Flyers je približne na úrovni KET (Cambridge Key English Test), takže detské skúšky môžu byť odrazovým mostíkom k medzinárodne uznávaným Camebridgeským skúškam (ESOL) pre teenagerov a pre dospelých.

 

Starters … je najnižšou úrovňou a je určená deťom od 7 rokov, ktoré absolvovali okolo 100 hodín vyučovania angličtiny

Movers … je to druhý stupeň náročnosti. Kandidáti na túto skúšku sú zväčša 8 – 11 roční a majú za sebou približne 175 hodín štúdia anglického jazyka.

Flyers … ide o najvyšší stupeň detských skúšok. Kandidáti bývajú 9 – 12 roční a absolvovali asi 250 hodín jazykovej prípravy.

 

Testy Young Learner English (YLE) sa organizujú na základe požiadaviek a registrácia prebieha minimálne 8 týždňov pred dohodnutým dátumom testu. Platby je možné uskutočniť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Testy sa v prípade záujmu 20 žiakov a viac uskutočnia u nás v termíne, ktorý si stanovíme my. V prípade nižšieho záujmu skúšky prebiehajú v priestoroch British Council Slovakia, Panská 17, Bratislava v určených termínoch. Cena skúšky sa pohybuje od 55,- do 60,- Є.

Skúškové materiály sa odosielajú do Cambridge, Anglicko, na hodnotenie a certifikáty sú hotové približne do 4 týždňov.

 

SKÚŠKY PRE ŠTUDENTOV A DOSPELÝCH

Tieto skúšky sú vysoko hodnotené v medzinárodnom meradle a sú celosvetovo uznávané. Majú za cieľ ohodnotiť Vaše znalosti v oblasti anglického jazyka. Skúšky sa konajú 3-krát ročne, registrácia prebieha 5 týždňov pred vykonaním skúšky. Cena skúšky sa pohybuje od 170,- do 200,- Є. Skúškové materiály sa odosielajú do Cambridge, Anglicko, na hodnotenie a certifikáty sú hotové približne do 3 mesiacov. V prehľadnej tabuľke je možné vybrať si správny typ certifikátu, ktorý je pre Vás najvhodnejší.

 

jazyková komunikačná úroveň

A1

A2

B1

B2

C1

C2

certifikát

-

KET

PET

FCE

CAE

TOEFL

 

 

 

 

náhrada maturitnej skúšky

 

 

IELTS

 

KET (Key English Test) – jazyková úroveň testu: začiatočník, spoločný európsky rámec: A2

 • test zameraný na preskúšanie jazykových vedomostí v oblasti základnej komunikácie; testuje sa formou čítania, písania, počúvania a hovorenia 

 

PET (Preliminary English Test) – jazyková úroveň testu: mierne pokročilý, spoločný európsky rámec: B1

 • test zameraný na preskúšanie jazykových vedomostí v oblasti bežnej komunikácie; testuje sa formou čítania, písania, počúvania a hovorenia 

 

FCE (First Certifikate in English) – jazyková úroveň testu: stredne pokročilý, spoločný európsky rámec: B2

 • test zameraný na preskúšanie vedomostí potrebných pri najrôznejších situáciách; test overí akceptovateľný stupeň anglického jazyka pri efektívnom využití v oblasti obchodu a sociálnych štúdií; požaduje sa podrobné slovné a písomné vyjadrovanie; úspešné absolvovanie tohto testu postačuje aj ako doklad pre niektoré zahraničné vysoké školy 

 

CAE (Certifikate in Advanced English) – jazyková úroveň testu: pokročilý, spoločný európsky rámec: C1

 • test zameraný na preskúšanie vedomostí potrebných pri komunikácii v širších súvislostiach pracovnej, spoločenskej a edukatívnej oblasti; úspešné absolvovanie tohto testu postačuje ako doklad pre niektoré zahraničné vysoké školy a univerzity; je dokladom o schopnosti komunikovať s patričnou mierou istoty v zamestnaní ako aj pri štúdiu 

 

TOEFL (Test of English as Foreign Language) – jazyková úroveň testu: vyššie pokročilý, spoločný európsky rámec: C2

 • test zameraný na preskúšanie vedomostí potrebných pri komunikácii v širších súvislostiach pracovnej, spoločenskej a edukatívnej oblasti; úspešné absolvovanie tohto testu postačuje ako doklad pre americké vysoké školy a univerzity; je dokladom o schopnosti komunikovať a rozumieť americkú angličtinu na vysokých školách a univerzitách; zároveň je dokladom pre štátne inštitúcie ako aj pre štipendijné programy 

 

Certifikát City&Guilds

Pri tomto type skúšky sa môžete rozhodnúť, či si zvolíte v jeden deň obidve skúšky - ústnu aj písomnú, alebo si ich spravíte postupne, to znamená, každú v iný termín.

Ak sa rozhodnete absolvovať obe skúšky naraz, preskúšajú Vás v Rim. Sobote v stanovenom termíne určenom skúšobnou komisiou. Môžete si vybrať aj dva rôzne termíny pre jednotlivé časti skúšky.

Ak chcete byť preskúšaný mimo stanovených termínov, vtedy je potrebné uhradiť okrem poplatku za skúšky aj náklady spojené s poštovným; keďže odpoveďové hárky sa zasielajú poštou na vyhodnotenie do zahraničia. Tento poplatok je 33,- Є. V tomto prípade pravdepodobne nebudete preskúšaný v Rim. Sobote.

Cena písomnej skúšky je približne 60,- Є, cena ústnej skúšky je tiež približne 60,- Є.

Počas skúšky je povolené používať anglický výkladový slovník.

 

Písomná skúška sa skladá z nasledovných častí:

 1. listening – porozumenie textov z nahrávky
 2. English usage – dopĺňanie chýbajúcich slov do súvislého textu
 3. reading – porozumenie prečítaného textu
 4. reading and writing – schopnosť napísať krátky text
 5. writing - slohová práca na vybranú tému

Písomné skúšky trvajú približne 2 hodiny.

 

Ústna skúška sa skladá z nasledovných častí:

 1. úvodný rozhovor na všeobecné témy
 2. 3 mini-situácie
 3. situačné dialógy s porovnávaním, konfrontovaním a diskusiou k daným informáciam
 4. krátky monológ na zvolenú tému

Ústne skúšky trvajú približne 10 minút.

 

Na základe nových medzinárodných kritérií sú jazykové certifikáty všetkých šiestich úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca vydávané prostredníctvom City & Guilds of London Institute akreditované vzdelávacou a riadiacou štátnou organizáciou Spojeného kráľovstva Qualifications and Curriculum Authority (QCA).

 

Charakteristika skúšok podľa jednotlivých úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca:

 

International ESOL Diploma Achiever (B1) level


City & Guilds Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Achiever
a
City & Guilds Certificate in ESOL International (Spoken) – Achiever

 

Skúška úrovne Achiever (B1) v plnom rozsahu zodpovedá kritériám európskeho referenčného rámca pre danú úroveň, t.j. samostatný používateľ jazyka "prahovej úrovne“. Test je zameraný na nasledovné zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a ústna interakcia, resp. samostatný ústny prejav.

Pri hodnotení testovaných zručností kandidáta sa posudzuje či dokáže porozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej štandardnej komunikácie týkajúcej sa každodenných situácií, napr. cestovanie, škola, zamestnanie, voľný čas, atď. a či je schopný sledovať myšlienky dlhšej diskusie, resp. textu. Kandidát na tejto skúške by mal dokázať nielen pochopiť hovorený a písaný text, ale aj byť schopný zapojiť sa do rozhovoru na bežné témy, vyjadriť osobné názory, získavať, overovať a vymieňať informácie o témach, riešiť bežné situácie a vysvetliť podstatu problému. Test na úrovni B1 overuje schopnosť kandidáta vytvoriť jednoduchý text, opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány; vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú kandidátovi známe, alebo o ktoré sa zaujíma.

 

International ESOL Diploma Communicator (B2) level


City & Guilds Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Communicator
a
City & Guilds Certificate in ESOL International (Spoken) – Communicator

 

Skúška úrovne Communicator (B2) je v súlade s kritériami európskeho referenčného rámca na úrovni B2, t.j. samostatný používateľ jazyka "s obmedzenou operačnou spôsobilosťou“. Test je zameraný na nasledovné zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a ústna interakcia, resp. samostatný ústny prejav.

Úspešným absolvovaním tejto skúšky kandidáti preukazujú schopnosť rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu komunikácie na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii, schopnosť komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi bez toho, aby musel obmedzovať rozsah toho, čo chce povedať a pri tom voliť takú rovinu formálnosti, ktorá zodpovedá danej situácii. Kandidát na úrovni B2 by mal byť schopný vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností ako v ústnej, tak aj v písomnej forme so zreteľom na jasnosť a relevantnosť príspevku
do komunikácie a na detaily v širokej škále tém.

Skúška je uznávaná mnohými univerzitami na Slovensku a v Českej republike ako náhrada prijímacích skúšok z anglického jazyka.

 

International ESOL Diploma Expert (C1) level


City & Guilds Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Expert
a
City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) – Expert

 

Skúška úrovne Expert (C1) v plnom rozsahu zodpovedá kritériám európskeho referenčného rámca pre danú úroveň, t.j. skúsený používateľ jazyka s "účinnou operačnou spôsobilosťou“. Test je zameraný na nasledovné zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a ústna interakcia, resp. samostatný ústny prejav.

Úspešné zvládnutie skúšky si od kandidáta vyžaduje porozumenie širokého rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznanie ich implicitných významov. Kandidát musí byť schopný plynulo a spontánne sa vyjadrovať s použitím širokého lexikálneho repertoáru a bez priveľmi zjavného hľadania výrazov, mal by využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely a tiež dokázať vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

Táto úroveň skúšky spĺňa vstupné kritériá znalosti angličtiny na väčšine univerzít vo Veľkej Británii.

 

VÝSLEDKY:

Výsledky s celkovým priemerom nad 55% znamenajú hodnotenie ’Pass’, to znamená, že ste skúšku zvládli.

Hodnotenie ’First Class Pass’, t.j. ’výborne’ získate pri dosiahnutí 75% a pri splnení ďalších kritérií.

Ak skúšku nespravíte, dostanete písomné vyrozumenie o tom, v akých oblastiach máte ešte nedostatky.