Cenníky

Poplatky je nutné uhradiť v hotovosti alebo na číslo bankového účtu IBAN SK9809000000005058698977 do stanoveného dátumu.

Kurzovné je podľa vopred dohodnutého splátkového kalendára možné uhradiť aj na splátky.

V prípade záujmu o splátky sa informujte na tel. č. alebo mailovej adrese uvedenej na prednej strane prihlášky.